J A V N I P O Z I V stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Novi Grad Sarajevo

          Na osnovu člana 119. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17) i člana 12. Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 06/17) Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje

 

 

J A V N I    P O Z I V

 

stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled

 građevina izgrađenih na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

 

I

 

            Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Novi Grad Sarajevo i to diplomirani inžinjeri iz oblasti:

 • arhitekture,

-     građevine,

 • elektrotehnike (jaka i slaba struja),

-     mašinstva,

 • geodezije,
 • saobraćaja,
 • zaštite od požara i eksplozija,
 • zaštite na radu, kao i
 • kontrole sanitarnih uslova.

 

II

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 119. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17), odnosno koja imaju najmanje VSS sa zvanjem navedenim u tački 1, sa pet (5) godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom, te pravna lica registrovana za kontrolu sanitarnih uslova.

 

III

 

            Tehnički pregled građevine ne mogu vršiti službena lica koja su bila direktno uključena u postupak izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje objekta koji je predmet tehničkog prijema.

 

IV

 

            Uz prijavu na Javni poziv obavezno priložiti:

 1. Ovjerenu kopiju diplome,
 2. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, sa navedenom užom specijalizacijom u struci,
 3. Ovjerenu kopiju potvrde o radnom stažu u struci,
 4. Ovjerenu kopiju lične karte,
 5. Ovjerenu izjavu - kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno pismenim putem obavijestiti Službu za urbanizam, stambene, imovinsko-prave, geodetske poslove o katatstar nekretnina poslove Općine Novi Grad Sarajevo o svom izuzeću u slučaju da je u srodstvu sa investitorom objekta koji je predmet tehničkog pregleda, kao i u slučajevima kada su učestvovali u izradi projektne dokumentacije za navedeni objekat.

 

                Uz prijavu na Javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i općinu stanovanja, broj telefona /fiksnog ili mobilnog/, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

 

V

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili putem pošte, na adresu:

 

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Ul. Bulevar Meše Selimovića br.97, Sarajevo

Sa naznakom: Za Javni poziv za tehnički pregled građevina

- ne otvaraj -

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

 

VI

 

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena Lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog poziva.

 

Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

 

 

VII

 

Kandidati sa Liste lica koja ispunjavaju uslove iz ovog Javnog poziva dužni su, u periodu u kojem budu obavljali poslove tehničkog pregleda građevina, Službi za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcijskog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova.

Članovi Komisije koji budu postupali suprotno Zakonu o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17) i rješenju o imenovanju ili koji odbiju rad u Komisiji u koju su imenovani, gube pravo da vrše tehnički pregled građevina.