J A V N I P O Z I V Stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo

                        Na osnovu člana 50. i 77.  Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), člana 140. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05), člana 7. i 8. Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/05, 59/07) i člana 9. Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/15 i 27/15) Općinski načelnik putem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo objavljuje

                                                            

 

J A V N I  P O Z I V

 

Stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija

za pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

I

 

Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo i to diplomirani inžinjeri iz oblasti:

 

  • arhitekture,
  • građevine,

 

II

 

            Na Javni poziv mogu se prijaviti fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 133. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05),odnosno koja imaju najmanje VSS sa zvanjem navedenim u tački 1., sa pet (5) godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

 

III

 

            Pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona ne mogu vršiti službena lica koja su bila direktno uključena u postupak izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje objekta, koji je predmet pregleda projektne dokumentacije.

 

IV

 

            Uz prijavu na Javni poziv obavezno priložiti:

  1. Ovjerenu kopiju diplome
  2. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, sa navedenom užom specijalizacijom u struci
  3. Ovjerenu kopiju potvrde o radnom stažu u struci
  4. Kopija lične karte
  5. Ovjerenu izjavu – kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno pismenim putem obavijestiti Službu za urbanizam, imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo o svom izuzeću u slučaju da je u srodstvu sa investitorom objekta koji je predmet pregleda i davanja stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo, kao i u slučajevima kada su učestvovali u izradi projektne dokumentacije za navedeni objekat.

Uz prijavu na Javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i općinu stanovanja, broj telefona   /fiksnog ili mobilnog/, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

 

V

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili putem pošte, na adresu:

 

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,geodetske poslove

 i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo

Ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97, Sarajevo

Sa naznakom: Za javni poziv za pregled projektne dokumentacije planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo

  • ne otvaraj –

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

VI

 

            Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena Lista lica koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova pregleda i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju  planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog poziva.

 

            Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

 

VII

 

Kandidati sa Liste lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva dužni su, u periodu u kojem budu obavljali poslove pregleda i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju  planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo, Službi za urbanizam, imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcijskog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova.

 

Članovi koji budu postupali suprotno od Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05),  Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/05, 59/07), i rješenju o imenovanju ili koji odbiju rad u Komisiji u koju su imenovani, gube pravo da vrše pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju  planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo.