JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 ) Općinski načelnik raspisuje

 
JAVNI OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
 

r/b

 

Adresa

poslovnog prostora

Površina

u m2

Zona

 

Namjena

 

Početna cijena

u KM/m2

 
1.
 

Adema Buće

br. 5

 
46,80
 
II
 
slobodan odabir
 
 
10,00
2.
Dobrinjske bolnice
br. 14 – 16
36,86
II
slobodan odabir
( osim ugostiteljstva )
10,00
 
3.
 

Milana Preloga

br. 13

 
54,51
 
I
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
 
12,00
 
4.
 

Salke Lagumdžije br. 13

rb prostora 6

 
30,69
 
II
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
 
10,00
 
5.
 

Trg Djece Dobrinje

br. 13

 
62,33
 
II
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
 
10,00
 
6.
 

Trg Barcelone

br. 5

 
74,69
 
II
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
 
10,00
 
7.
 

Trg Sabora Bosanskog

br. 14

 
59,00
 
III
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
 
8,00
 
8.
 

Trg ZAVNOBIH-a

br. 16

 
77,60
 
II
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
 
10,00
 
9.
 

Olimpijska bb

( atomsko sklonište )

 
840
 

II

 
 
magacinski
prostor
 
3,00
 
10.
 
Nurije Pozderca
br. 6
240
(60 prolaz
+ 200 podrum)
 
II
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
prizemlje 8,00
podrum 50% od cijene prizemlja
 
11.
 

Hamdije Kapidžića

br. 7

240
(60 prolaz
+ 200 podrum)
 
II
 
slobodan odabir
(osim ugostiteljstva)
prizemlje 8,00
podrum 50% od cijene prizemlja
 
 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja sredstva u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) polože na blagajni Općine Novi Grad Sarajevo - soba 202/II, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

             Dokaz o pologu dostavlja se uz prijavu.Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija, iznos osiguranja će se uračunavati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od poslovnog prostora, sredstva osiguranja se ne vraćaju.Ponuđaču čije ponude nisu ocijenjene kao najpovoljnije, položeni iznos osiguranja se vraća u roku od osam dana od dana konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno zaključivanja ugovora o zakupu predmetnog prostora.  

              Na izlicitiranu cijenu zakupa zakupac je dužan, uz mjesečnu zakupninu, plaćati na ime poreza na dodanu vrijednost i iznos određen važećim propisima.

Ugovor o zakupu zaključit će se na period od dvije godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza.

Poslovni prostor zakupac preuzima u postojećem stanju, uz obavezu da u ugovorom određenom roku izvrši sanaciju, bez prava potraživanja prema Općini sredstava uloženih u isti .

Poslovni prostor pod rednim brojem 11. u podrumskom dijelu čini građevinsku cjelinu sa prostorom koji je privatno vlasništvo drugog lica i novi zakupac ima obavezu da, eventualno, postigne sporazum o načinu korištenja ovog dijela prostora ili omogući prolaz i nesmetan ulazak u prostor vlasniku istog .

 
                         Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži:

1.                  čitko naznačen naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i broj telefona ponuđača ,

2.                  redni broj i adresa poslovnog prostora sa tabele, za koji se ponuda podnosi,

3.                  visinu ponuđene zakupnine po m2 izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice,

4.                  namjena, odnosno djelatnost koju ponuđač ima namjeru obavljati u prostoru,

 

Potrebna dokumentacija koju su ponuđači dužni priložiti uz prijavu na oglas:

-                     dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijava mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost,

-                     uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

-                     dokaz o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Općini (potvrda Općinske službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj ),

izjavu da su spremni prije potpisivanja ugovora o zakupu dati garanciju o plaćanju zakupnine najmanje u visini jednogodišnje zakupnine (bankovna garancija ili uplata jednogodišnje zakupnine unaprijed),

dokaz o pologu sredstava za ozbiljnost ponude,

eventualno, ostalu dokumentaciju u skladu sa zakonom ,

-                     dokaz o uplati sredstava u iznosu od 50,00 KM na ime troškova oglasa, koja se prilaže uz kovertu.

 

Sredstva uplaćena na ime troškova oglasa se ne vraćaju.

Uplate se vrše na račun otvoren kod UniCredit banke d.d. – Sarajevo br. 338-000-221003-2552, vrsta prihoda 722 631, šifra općine 108, u korist Općine Novi Grad Sarajevo.

 

               Kovertirane prijave sa potrebnom dokumentacijom, potpisom podnosioca i brojem telefona, dostavljaju se neposredno na Protokol Općine – Prijem podnesaka – Šalter sala prizemlje Općine Novi Grad Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića br. 97, sa naznakom – "Javni oglas za poslovne prostore".

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, zaključno do 1400 časova posljednjeg dana trajanja oglasa.

 

             Javni oglas bit će objavljen i na web-stranici i oglasnoj tabli Općine.

 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine po m2, cijeniće se referense ponuđača, djelatnost, broj zaposlenih radnika i sl.

 

             Kontakt telefoni : 033/291 – 235 ili 033/291 - 219 ili neposredno, soba 234 ili 235, II sprat zgrade Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Oglas je otvoren do 23. 05. 2016. Godine do 14 sati.