K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2017./2018. godinu


   BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO - OPĆINSKI NAČELNIK -     Na osnovu Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 6/17), te na osno...
10-11-2017 13:24:06 by admin

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2016./2017. godinu


Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/15), te na osnovu Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za tekuću godinu, ekonomski kod 614200 tekući transfer za stipendiranje učeni...
19-10-2016 08:59:33 by Press

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00