K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i 14. Odluke o  organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 6/17), člana 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 44/15), Pravilnika o stipendiranju učenika i sportista studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/06-05-539/16 od  06.01.2016. godine i broj 02/06-14-11463/17 od 02.08.2017. godine te Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu, ekonomski kod 614200 - GCA06 - tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata uključujući i sportske stipendije, a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport broj 02/06-14-16099/17, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:

 

K O N K U R S

za stipendiranje učenika i studenata sportista

sa područja Općine Novi Grad Sarajevo za školsku 2016/2017    

 

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Pravo na prijavu na konkurs za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, koji imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo, kao i oni koji se školuju izvan Općine Novi Grad Sarajevo a koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje godinu dana,
 • da ima navršenih 14 godina, osim u slučaju gimnastike gdje je donja dobna granica šest (6) godina
 • da je takmičar u kontinuitetu najmanje tri (3) godine i
 • da je član kluba koji je prijavljen u Sportskom savezu Kantona Sarajevo.

 

Stipendija se ne može dodijeliti učeniku/studentu koji prima stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu, a isplaćivat će se za deset mjeseci u iznosu od  100,00 KM mjesečno, iz namjenski obezbijeđenih budžetskih sredstava Općine Novi Grad Sarajevo.

 

II – KRITERIJ ZA IZBOR KANDIDATA

   

Utvrđivanje rang liste kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih rezultata u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji na državnim prvenstvima i međunarodnim takmičenjima priznatim od svjetskih i evropskih federacija, a vrednuju se aktuelni rezultati, i to:

 

 • osvojeno 1., 2., i 3. mjesto na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, Svjetskim prvenstvima i kupovima, Evropskim prvenstvima i kupovima, Evropskim i Mediteranskim igrama, Balkanijadi i Univerzijadi;
 • ostvareno najmanje četvrt finale na evropskom, svjetskom i olimpijskom i priznatim paraolimpijskim takmičenjima,
 • osvojeno 1.,2. i 3. mjesto na državnom prvenstvu i paraolimpijskim takmičenjima

 

Vrednovanje rezultata se vrši tako što se boduje najbolji aktuelni rezultat takmičara. Ukoliko je takmičar postigao više rezultata na jednom takmičenju vrednuje se samo jedan najbolji rezultat.

Ukoliko dva kandidata imaju isti broj bodova nakon bodovanja najboljeg aktuelnog rezultata, rangiranje se vrši na osnovu drugog postignutog rezultata, sve dok se ne utvrdi razlika u bodovima.

Takmičarima iz strukovnih saveza koji nemaju jedinstvenu međunarodnu sportsku federaciju broj bodova za plasmane na međunarodnim takmičenjima umanjuje se za 30%.

Rezultati u neolimpijskim sportovima vrednuju se sa 30% bodova manje u odnosu na olimpijske sportove.

Za takmičare iz jednog sporta može biti dodijeljeno najviše 30% sredstava namjenjenih za stipendije.


Ukupan zbir bodova za dobijanje stipendije je najmanje 30 bodova.

 

III – POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije)

    - prijavu na konkurs sa tačnom adresom, brojem-kontakt telefona i ostalim kraćim podacima

       (obrasci prijave na konkurs nalaze se na info-punktu Općine i na web stranici  Općine

        www.novigradsarajevo.ba)

    - izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo

    - izvod iz matične knjige rođenih

    - uvjerenje o državljanstvu

    - prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana (CIPS prijava)

    - ovjerena kopija takmičarske knjižice

    - potvrdu da je klub takmičara član matičnog saveza BiH

    - potvrdu od Sportskog saveza KS o upisu u Matičnu evidenciju u sportu

    - potvrdu matičnog sportskog saveza o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave

    - dokaz o ostvarenim rezultatima sa zvaničnih  takmičenja  priznatih od svjetskih i evropskih federacija   

 

IV- NAPOMENA

 

Konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se na šalteru Općine Novi Grad Sarajevo, adresa Bulevar Meše Selimovića broj 97, sa naznakom „Prijava za sportske stipendije“.

 

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Konačna lista kandidata koji su dobili stipendiju će biti javno objavljena  na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Kontakt osoba: Fahra Zvizdić, telefon broj: 033 291 275, e-mail: obrazovanje@novigradsarajevo.ba; soba 409 – četvrti sprat

 

 

 

 

PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIJU

UČENIKA I STUDENATA SPORTISTA SA PODRUČJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU

 

POPUNJAVA KANDIDAT:

 

Prezime (ime oca) i ime kandidata______________________________________________________

 

Adresa_________________________________  Broj fiksnog telefona______________Broj mob.tel._____________

 

Naziv škole/fakulteta____________________________________________  

Klub ____________________________________________

 

POPUNJAVA KOMISIJA:

 

Broj bodova ostvarenih na osnovu rezultata sa takmičenja______________________________________

Napomena____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UZ PRIJAVU PRILAŽEM / DOSTAVLJAM NA UVID SLJEDEĆE DOKUMENTE (original ili ovjerena fotokopija):

     - prijavu na konkurs sa tačnom adresom, brojem-kontakt telefona i ostalim kraćim podacima

       ( obrasci prijave na konkurs nalaze se na info-punktu Općine i na web stranici  Općine

        www.novigradsarajevo.ba)

    - izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo

    - izvod iz matične knjige rođenih

    - uvjerenje o državljanstvu

    - prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana (CIPS prijava)

    - ovjerena kopija takmičarske knjižice

    - potvrdu da je klub takmičara član matičnog saveza BiH

    - potvrdu od Sportskog saveza KS o upisu u Matičnu evidenciju u sportu

    - potvrdu matičnog sportskog saveza o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave

    - dokaz o ostvarenim rezultatima sa zvaničnih  takmičenja  priznatih od svjetskih i evropskih federacija 

        

Ostalo_______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

Datum____________________________                                           POTPIS KANDIDATA

                                                                                            ________________________________

Obrazac  -  Izjava o saglasnosti za korištenje podataka

Ime /ime oca/ i prezime dobitnika stipendije

 

 

Adresa i mjesto stanovanja i telefon

 

 

Naziv škole – fakulteta

 

 

Razred – godina

 

 
IZJAVA

O SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE PODATAKA


(1) Izjavljujem da sam saglasan/na sa korištenjem i objavljivanjem mojih ličnih podataka od strane Općine Novi Grad Sarajevo i to :

 

 1. Ime /ime jednog roditelja/ prezime
 2. Naziv škole- fakulteta koju/kojeg pohađam,
 3. Broj bodova u skladu sa Pravilnikom,

 

a u svrhu objavljivanja liste učenika i studenata  sportista koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo za školsku 2016/17

 

Sarajevo,                             .2017. godine


                                                                                                     Izjavu dao/la:

 

                                                                                         _____________________________

                                                                                                     (ime učenika/studenta, roditelj/staratelj)