38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: Općina Novi Grad prošlu godinu završila sa suficitom od 1,5 milion

Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo 26. maja je održalo 38. radnu sjednicu, na kojoj je usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta i godišnji obračun Općine Novi Grad Sarajevo za 2015. godinu.

Kako je pojasnio Emir Dedović, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za finansije i zajedničke poslove, prošlu godinu Općina Novi Grad završila je sa pozitivnim finansijskim rezultatom, odnosno sa suficitom u iznosu od oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka.

Prošlogodišnji budžet Općine Novi Grad ostvaren je sa 97 posto. Za sve planirane projekte i materijalne troškove utrošeno je više od 34 miliona maraka. U ovu godinu za realizaciju kapitalnih projekata planiran je 1,5 miliona.

„Od tih sredstava 700.000 KM već je raspoređeno budžetom Općine za 2016. godinu, a ostatak od 800 hiljada maraka raspoređen je na kapitalne projekte koji se realiziraju u našoj općini, a prije svega za dovršetak objekta Osnovne škole „Dobroševići“. Cilj nam je da novoizgrađeni dio škole počne sa radom u školskoj 2016/2017.godini“, objasnio je Dedović.

Vijeće je prihvatilo prijedlog Savjeta Mjesne zajednice „Dobroševići“ da se naziv Osnovne škole u tom naselju preimenuje u OŠ „Mustafa Busuladžić“. Mustafa Busuladžić je bio pisac, naučnik i jedan od najistaknutijih bošnjačkih intelektualaca u periodu između dva svjetska rata. Kako je istaknuto, obzirom da se ni danas ne zna za grob ovog bh. velikana, škola u Dobroševićima će predstavljati mjesto gdje ćemo se sjećati i obilježavati godišnjicu njegovog pogubljenja.

Vijeće je donijelo Odluku o dodjeli javnih općinskih priznanja u 2016. godini, kojom se najveće općinsko priznanje „Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo posthumno dodjeljuje Osmanu Lunji, za izuzetne zasluge u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i BiH u odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine, kao i u organizaciji života i rada građana u ratnim uvjetima.

„Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo“ dodijeljena je Esadu Čelji, a kolektivna „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajavo 101. motorizovanoj brigadi za izuzetne zasluge u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i BiH u odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine. Priznanja će biti uručena 8. juna, na Dan odbrane općine Novi Grad Sarajevo na platou Golog brda na Žuči.

Donesena je i Odluka o finansiranju projekata crkava i vjerskih zajednica u 2016. godini, a usvojen je i izvještaj o stanju poslovnih prostora, garaža i skloništa sa osvrtom na izvršenu naplatu zakupnine za izdate prostore, garaže i skloništa za 2015. godinu.

Vijećnicima su date na znanje informacija o implementaciji Gender akcionog plana Općine Novi Grad u 2015. godini, Informacija o ostvarenim pravima na zdravstvenu zaštitu po Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH putem Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, Informacija o utrošku odobrenih sredstava za podršku održivom povratku raseljenih lica u 2015. godini, kao i Informcaija o poduzetim aktivnostima na izgradnji Memorijalnog centra na brdu Žuč.

Također, vijećnicima su date na znanje i Informacija o stanju provedbeno - planske dokumentacije na području općine Novi Grad Sarajevo, te Informacija o provedenim aktivnostima na izmjenama i dopunama prostornog plana Kantona Sarajevo do 2023. godine.

PRES SLUŽBA OPĆINE