Odluka - Vršenje usluge štampanja biltena INFO za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo