Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Sanacija, adaptacija i investiciono održavanje skloništa