O D L U K U o poništenju oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 9. i 12.Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 6/17), člana 13.Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/14 i 18/17)  i Zaključka Komisije za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina Novi Grad Sarajevo broj: 01-02-10095/17 od 11.05.2017.godine, Općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo,    

d o n o s i

 

O D L U K U

o poništenju oglasa za podnošenje zahtjeva

za dodjelu stana radi prodaje

 

I

                                         

            Poništava se oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje, broj: 02/04-23-2341/16, objavljen dana 06.02.2016.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na WEB stranici i na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo, koji se odnosi na dodjelu pet stanova privatizovanih preduzeća koji su na osnovu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl.novine Federacije BiH“, broj 28/05 i 2/08) stavljeni na raspolaganje Općini Novi Grad Sarajevo.

                                                               

 II

 

             Predmetni oglas se poništava na prijedlog Komisije za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina Novi Grad Sarajevo, radi nemogućnosti postupanja po članu 5. stav 2. Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/14), a novi oglas će biti raspisan shodno Odluci o izmjeni i dopuni  Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/17).

 

    III

        

            Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja, na WEB stranici i oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo.