U Općini Novi Grad Sarajevo potpisan ugovor za realizaciju projekta utopljavanja škole "Behaudin Selmanović"

 Opæina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog ureðenja zapoèela je realizaciju projekta utopljavanja osnovne škole „Beahudin Selmanoviæ“.

Tim povodom danas je u zgradi Opæine uprilièeno potpisivanje ugovora izmeðu Opæine Novi Grad i izvoðaèa radova „HDI“, d.o.o. Sarajevo. Ugovor je u ime Opæine potpisao naèelnik mr. Semir Efendiæ, a ispred firme „HDI“ direktor Haris Djana.

„ Opæina Novi Grad se prijavila na konkurs Federalnog ministarstva prostornog ureðenja za sufinansiranje  utopljavanja ovog školskog objekta, radi se o dotrajaloj stolariji, te se nadam  da æe ovim projektom škola dobiti bolje uslove za rad, prije svega svih uèenika i nastavnika koji tamo borave“ kazao je naèelnik Opæine Novi Grad Semir Efendiæ.

Kako je pojasnio izvoðaè radova Haris Djana, radit æe se na zamjeni 72  fasadna otvora,balansiranje sistema grijanja, i ugradnji termostatskih ventila na postojeæim radijatorima ukupno 64 komada. Rok za izvoðenje ovih radova je 30 kalendarskih dana.

 „Mi æemo nakon dugo godina 1. marta 2016. godine na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine dobiti poklon. Zahvaljujem  Opæini Novi Grad, od kojih imamo izuzetnu podršku“, kazao je direktor OŠ Safet Velić.

Federalno ministarstvo prostornog ureðenja nastavlja  sa aktivnostima na poboljšanju energetske uèinkovitosti na podruèju Opæine Novi Grad. „Ovo je šesti objekat koji sufinansiramo. Nadamo se da æemo saradnju nastaviti i u 2016. godini, kazao je sekretar ministarstva Adnan Efendiæ.

Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 56.225,84 KM, od èega æe Federalno ministarstvo uèestvovati sa iznosom od 50.000,00 KM, a Opæina Novi Grad sa oko 7.000,00 KM.