Održana sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo: Nastavljen trend povećanja efikasnosti rješavanja predmeta

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo održalo je danas 34. radnu sjednicu, na kojoj je razmatran i usvojen Izvještaj o upravnom rješavanju jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2015. godinu.

Procenat riješenosti predmeta ovog Općinskog organa uprave je u porastu u 2015.godini i iznosi 79,13 %, dok je za 2014. godinu iznosio 76,34 %.

Usvojena je i dopuna Odluke kojom su određeni koeficijenti za internog revizora i glavnog inspektora kojih ranije nije bilo.

Vijeće je donijelo Odluku o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Stambeno naselje – Južna padina brda Mojmilo - Dobrinja“. Kako nam je pojasnio Sanel Kasapović, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, radi se  o jednom manjem obuhvatu zemljišta, a u pitanju je lokalitet koji će se urbanizirati prema smjernicama stručnog organa Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. "Kada se utvrdi koncept urbanističkog projekta, održat će se i javna rasprava. U oktobru je planirano da se ovaj urbanistički projekat usvoji", kazao je Kasapović.

Usvojen je i Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo i stavlja se na javni uvid  i raspravu od 15 dana, za koju je zadužena Služba za urbanizam, imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo.

Također je usvojena i Rang lista podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje, kao i Izvještaj o realizaciji planiranih projekata podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE