Legalizacija

Odsjek za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera

Pod legalizacijom se podrazumijeva donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti, naknadnom odobrenju za građenje i naknadnoj upotrebnoj dozvoli. Bespravnim građevinama smatraju se građevine ili njihov dio izgrađene bez odobrenja za građenje, građevine u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za građenje i građevine dograđene ili nadzidane bez odobrenja za građenje.

Stupanjem na snagu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 6/06) stekli su se uslovi za pokretanje postupaka legalizacije individualih stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih i drugih objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje kao i građevina privremenog karaktera na području Općine Novi Grad Sarajevo. Odluka o legalizaciji objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera je objavljena u "Službene novine Kantona Sarajevo" broj 6/06, a njene izmjene u "Službene novine Kantona Sarajevo" broj 18/07, 18/08 i 35/12.

Postupak legalizacije obuhvata objekte i bespravno izvedene radove izgrađene ili započete do 30.06.2012 godine, a rok za predaju zahtjeva za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti je bio 31.12.2012 godine (istekao).

Naknadnom urbanističkom saglasnosti su dati urbanističko tehnički uslovi za izgrađeni objekat, te propisane obaveze, potrebne saglasnosti i ostali uslovi.  Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera utvrđeno koja je sve dokumentacija neophodna uz zahtjev za legalizaciju objekata – naknadna urbanistička saglasnost (na info pultu Općine Novi Grad Sarajevo odštampani su i distribuirali se posebni tipski podnesci za ovakvu vrstu zahtjeva sa taksativno navedenim prilozima neophodnim za predaju ovakvog zahtjeva). Naknadna urbanistička saglasnost prestaje da važi, ako investitor u roku od godinu dana ne produži istu ili ako ne podnese zahtjev za naknakno odobrenje za građenje.

Naknadno odobrenje za građenje se donosi nakon što investitor podnese zahtjev i dostavi svu dokumentaciju navedevnu u naknadnoj urbanističkoj saglasnosti.

Naknadno odobrenje za građenje se izdaje nakon obavljenog tehničkog prijema od strane Komisije imenovane po zahtjevu investitora, koja će utvrditi da li su radovi izvedeni u skladu sa datim urbanističko-tehničkih uslova, ovjerene projektne dokumentacije i ostalih uslova, o čemu će sačiniti izvještaj.