Građevinske dozvole

U nadležnosti Odsjeka za urbanizam je rješavanje po zahtjevima fizičkih i pravnih lica za izdavanje saglasnosti i odobrenja iz oblasti građenja, a sve u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 7/05), i to za planirano građenje objekata i infrastrukture, a koji nisu izvedeni i započeti sa izgradnjom (redovan postupak rješavanja).

Urbanistička saglasnost je upravni akt koji se donosi kada se u postupku utvrdi da se zahtjev odnosi na građenje koje je u skladu sa planovima prostornog uređenja (regulacioni planovi, urbanistički projekti, prostorni planovi). Samo rješenje urbanističke saglasnosti ne daje pravo građenja podnosiocu, već se isti treba u određenom roku važenja urbanističke saglasnosti, obratiti ovom organu sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za građenje a u skladu sa utvrđenim uslovima.

Odobrenje za građenje( građevinska dozvola) se donosi kada se u postupku utvrdi da je investitor dostavio odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena kao uslov u rješenju urbanističke saglasnosti. U roku važenja rješenja odobrenja za građenje investitor je dužan da otpočne sa gradnjom predmetnog objekta – građevine, te nakon završetka iste da se obrati ovom organu sa zahtjevom za tehnički prijem građevine i izdavanja upotrebne dozvole.

Odobrenje za upotrebu objekata – izgrađene građevine se donosi kada se u postupku utvrdi da je građevina izvedena u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, koji su odobreni kroz projektnu dokumentaciju u postupku izdavanja građevinske dozvole, te nakon izdavanja iste investitor je dužan da se obrati ovom organu sa zahtjevom za uplanjenje predmetnog objekta – građevine i knjiženje kod nadležnog Suda u zemljišne knjige.