Ekologija

Sagledavajući problematiku iz oblasti zaštite okoliša u širem kontekstu u našoj zemlji, evidentno je da postoje mnogi socio-ekonomski i institucionalni problemi koji se ogledaju kroz nedostatak okolišne politike i zakonodavstva, nejasno podijeljenu nadležnost nivoa vlasti, nepostojanje sistema monitoringa, nodovoljnu institucionalnu saradnju, nedovoljno širenje informacija i nedostatak finansijskih i ljudskih resursa.

Obzirom da je zaštita okoliša kompleksan problem, neophodan je sistemski pristup i intenzivna saradnja i razmjena informacija između institucija, organizacija, građana i medija čemu je naša Općina pristupila kroz utvrđivanje strateških prioriteta i mjera, interresornu saradnju, te razvijanje partnerstva sa višim nivoima vlasti i drugim organizacijama, te kroz omogućavanje pristupa javnosti informacijama.

Provedbom različitih mjera i projekata na zaštiti okoliša, i naša Općina u cilju osiguranja održivosti okoliša nastoji unaprijediti kvalitet života stanovništva, te učiniti ovu općinu mjestom ugodnog življenja i poslovanja.

Kako realizacija svakog cilja zahtjeva definisanje zadataka i indikatora koje treba pratiti i mjeriti, na nivou ove lokalne zajednice u završnoj fazi je izrada nove Strategije razvoja u okviru koje je, između ostalih, definisan i strateški cilj “Očuvanje i zaštita okoliša i efikasno upravljanje energijom”. Ovaj strateški cilj će se realizovati kroz dva prioriteta i to “Zaštita prirode, očuvanje i unapređeje kvalitete okoliša” i “Povećanje energetske efikasnosti” putem uspostavljenih mjera i projekata sa jasno definisanom dinamikom i odgovornostima za implementaciju. Također, ova Općina ima donesen Lokalni akcioni plan zaštite okoliša koji će se u narednom periodu ažurirati shodno novim prilikama i potrebama ove lokalne zajednice, te donesenim propisima na višim nivoima vlasti. Naime, upravo planiranje na lokalnom nivou je važan instument uspješnog razvoja i unapređenja integrisanog upravljanja okolišem.

Bitno je napomenuti da je kao osnov za strateško planiranje poslužio Program Općinskog načelnika Pokrenimo Novi Grad zajedno postavljajući opredjeljenje ove lokalne zajednice ka stvaranju ove općine u ambijent ugodnog življenja i to kroz provedbu kapitalnih projekata koji direktnu utječu na poboljšanje uslova života kao što su izgradnja, održavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, unapređenje komunalne higijene, izrada i donošenje provedbeno-planske dokumentacije, uređenje i čišćenje vodotoka, deminiranje, povećanje zelenih površina i sl., kao i provedbom indirektnih mjera usmjerenih ka razvijanju svijesti različitih ciljnih grupa stanovništva o potrebi očuvanja okoliša i uključivanju zajednice u projekte od lokalnog značaja. Može se konstatovati da je cca 40 % Budžeta usmjereno na kapitalne projekte koji imaju direktan utjecaj na okoliš i kvalitet života stanovništva.

Također, ova Općina je sistematizovanjem Odsjeka u okviru Općinske službe koji će se baviti poslovima unapređenja energetske efikasnosti ukazala na važnost održivog korištenja prirodnih resursa kroz stratešku mjeru utopljavanja objekata kolektivnog i individualnog stanovanja, te objekata i zgrada javnih institucija na teritoriji ove općine.  U cilju implementacije ove mjere, Općina će pristupiti izadi Elaborata koji će na osnovu analize trenutnog stanja, zatim prilika, potreba i mogućnosti ove lokalne zajednice u cjelini, dati usmjerenja za konkretnu realizaciju akcija sa prioritetima i načinom realizacije ka povećanju energetske efikasnosti u zgradarstvu na teritoriji općine.

Podsjećamo da je naša Općina sa površinom od 47,2 km2 i sa oko 130.000 stanovnika najnaseljenija općina u Kantonu Sarajevo sa najvećom gustinom naseljenosti, zatim da predstavlja tranzitnu općinu na ulazu i izlazu iz Grada Sarajeva, te da je kao najmlađa gradska općina pretrpjela infrastrukturne, prostorne i ljudske gubitke tokom posljednjih ratnih dejstava. Upravo iz tih razloga ova Općina, u odnosu na druge gradske općine,  ulaže dodatne napore, sa aspekta zaštite okoliša, kako bi smanjila utjecaj negativnih faktora po životnu sredinu, zatim revitalizirala postojeće negativne efekte po okoliš, te kontinuiranom promocijom, informisanjem i saradnjom sa zajednicom spriječila nastavak onečišćenja i zagađenja okoliša kao posljedice djelovanja ljudskog faktora na zrak, vodu i zemljište. Imajući u vidu navedeno, evidentno je da najveće zagađenje okoliša u našoj općini nastaje iz stambenog i saobraćajnog sektora, kao posljedica velike potrošnje energije, posebno u zimskom periodu godine, te velikog intenziteta i koncentracije motornih vozila.